bestes dating portal Jena Dating for gifte Lemvig

En kommission blev nedsat til at undersøge og dømme i sagen. august 1701 i Store Heddinge hvor faderen, Magister Jørgen Leth var sognepræst. I 1719 dimitteredes han fra Frederiksborg skole og begyndte samme år på universitetet. 1774 fik han den teologiske doktorgrad på en eksegetisk undersøgelse ”Annalist ad theologiam propheticam”. Som teolog var Schønheyder en typisk repræsentant for den yngre supranaturalisme. 1824-1830 Øllgaard, Nicolai Esmark Nicolai Esmark Øllgaard blev født den 5. Som teolog var han ortodoks, blev karakteriseret som en solid prædikant og var til stor støtte for præsterne. 1830-1857 Rothe, Valdemar Henrik Kapellan 1822-1830 Valdemar Henrik Rothe blev født den 6. Forældrene var Etatsråd, landsdommer i Jylland, ejer af Urup Moldrupkrog, Caspar Peter Rothe og Edle Cathrine Severine Soelberg. august 1809 blev han sognepræst i Helsinge, og den 11. Han udgav flere skrifter, men var ingen stor prædikant og samlede ikke mange i kirken. juni 1810 blev han gift med Elise Cathrine Fransisca Weidemann. Schepelern har udgivet et par prædikensamlinger og flere lejlighedstaler. 1895-1901 Jensen, Lorenz Ferdinand Kapellan 1878 – 1895. Da hans kræfter begyndte at svigte, søgte han til Søllerød. I 1930 blev rejst en mindesten over ham i Liselund, og på stenen er der en opslået bibel med citat fra Johannes-evangeliet. Han nævner også, at der var månedlige sammenkomster i hans hjem, også i vinterhalvåret, og at hans kone holdt ugentlige møder derhjemme for kvindelige konfirmander og andre unge piger, som ønskede at være med. Kannikestræde var blevet nedlagt, for at gøre plads til den nye fløj af Regensen, og den nye præstebolig i Landemærket var endnu ikke opført, så Petersen boede Nørre Voldgade 38,3. Han blev student fra Frederiksborg i 1908 og kandidat i 1913, hvorefter han straks blev hjælpepræst i Holbæk. Teoretisk teolog blev han dog aldrig, selvom han i studietiden blev meget optaget af det gamle Testamente og det hebræiske sprog.Ifølge dommen (1738) var der intet væsentligt at udsætte hverken på den lære Mossin stod for, eller den kateketerne stod for. I årene 1721–26 var han alumn på Borchs kollegium og var kendt som en fortrinlig latinist og en stor disputator. Efter nogle år som huslærer hos adskillige familier blev han i 1732 sognepræst i Sandeherreds præstegjæld i Larviks provsti i Norge. I alt væsentligt fastholdt han den overleverede kreds af dogmer, særlig forsoningen. Vækkelsen stod ham fjernt, men han anlagde over for den en mild kurs og mente at alle stod sig bedst ved at lade de vakte i fred. Han blev student fra Århus 1794, teologisk kandidat 1800. Han var medlem af direktionen for Døvstumme-Instituttet fra 1823-1856. En søn Peter Conrad Rothe blev sognepræst ved Vor Frue kirke og Stiftsprovst i København. Han var en solid prædikant og samlede mange tilhørere. Mynster udgav han 1886-87 andet bind af biskop Otto Laubs brevveksling. Hans flytning fra sognet betød at en del udensogns bidragydere til menighedsplejen trak sig tilbage, også selv om han selv fortsat besøgte sin gamle menighed og forsøgte at støtte dens arbejde. Peter Nielsen Petersen er blevet beskrevet som et sjældent menneske og en ejendommelig præsteskikkelse, præget af barnligt sind og from enfold, og af rig, varm menneskelighed. Det var det praktiske liv, der mest engagerede ham.I Faktalinket - Æresdrab - findes en beskrivelse af, hvordan tvang omkring et ægteskab kan være en del af baggrunden for et æresdrab.

Han blev derfor til anstød for nogen, til trøst for andre.En ”studiosus” Kjeld Olssøn skulle således have ladet en stor mursten falde ned på Bergs hoved efter en prædiken.I 1946 påtog han sig midlertidigt at være fængselspræst for ca.800 landssvigere i Horserød-lejren, og i 1948 blev han sognepræst ved Enghave kirke, hvor det lykkedes ham at forsone en splittet menighed og samle den om opførelsen af en ny kirke.april 1610 på en gård i Gjøttrup sogn, hvor faderen var bonde. 1643 blev han magister og i 1656 blev han den første sognepræst ved den nyopførte Trinitatis kirke.

Gården, som Berg senere tog navn efter, hed Øster Bjerre. Som 14årig kom han i Thisted skole og efter 6 års forløb videre til Slagelse, hvorfra han blev student i 1633. Han beskrives som yderst tarvelig og simpel i sin levemåde; alvorlig, streng, samvittighedsfuld og djærv i sit embede.Her fik Hans Mossin, der selv var ortodoks, mod sin vilje, to pietistiske kateketer. juli 1703 i Lejse i Norge, hvor faderen Herman Treschow ejede Lesje jernværk. 1730 fik han Attestats og året efter blev han kaldt til sognepræst i Birkerød af Dronning Sophie Magdalene. 1768 blev han rejsepræst hos Christian VII, 1769 hjælpepræst ved slotskirken i Rendsborg og samme år slotspræst ved Christiansborg. Han havde langt flere tilhører end både Fallesen og J. Mynster, som også prædikede i Trinitatis ind til Vor Frue kirke blev genåbnet i 1829. Povelsen (f.1744, d.1803) Hun var datter af gartner Jørgen Fred. I 1804 giftede han sig igen, denne gang med Sara Hammer (f. På grund af svagelighed vendte han 1824 tilbage til København som sognepræst ved Trinitatis kirke; 1830-54 var han biskop i Viborg, men tog afsked på grund af en dyb depression som formørkede hans sidste år. på en afhandling om læren om treenighed og forsoning. 1895 blev han provst og sognepræst ved Holmens kirke. Han var medstifter af Kirkelig ungdomsforening, hvor han gjorde et godt arbejde. december 1901 blev han sognepræst ved Trinitatis kirke. Han blev student 1888 fra Øster Borgerdydskolen i København, og kandidat 1894. De sidste år hæmmedes han af sygdom, og han døde 10. I gården i Store Kannikestræde 8 findes en mindeplade over ham. Pedersen var som ældste søn egentlig udset til at arve gården, men han ønskede kun at blive præst. Han var fra 1925-33 bestyrelses medlem af kirkeligt landsforbund, ligesom han også i en periode var i bestyrelsen for Sct Lukas stiftelsen. I gymnasietiden og de første studenterår fik fællesskabet om kultur og kristendom med andre studenter (især ingeniørstuderende) i Frederiksberg KFUM afgørende betydning for ham.Det førte til voldsomme stridigheder, og i sommeren 1737 gik han i rette med de to fra prædikestolen, på trods af, at han som byens øvrige præster i 1734 havde skrevet under på, at de ikke måtte bringe klager over falsk lære frem på prædikestolen. 1736-1764 Leth, Christian Langemach Christian Langemach Leth blev født den 20. Christian Langemach Leth´s far døde da han var 12 år. Senere blev faderen generaltoldforvalter i Trondhjem. 1771 blev han sognepræst ved Trinitatis kirke, og 1782 stiftsprovst og sognepræst ved Vor Frue kirke i København. Fallesen var dog ikke nogen dårlig prædikant, og som præst vandt han sig ifølge kilderne sin menigheds agtelse og hengivelse. 1776, død 1855) Hun var datter af sognepræst Morten H. En søn af Fallesen, professor Ludvig Sophus Fallensen, ligger begravet ved siden af faderen på kirkens søndre side, hvor en mindetavle over hver af dem sidder i kirkens mur. Øllgaard satte sig ikke dybe spor i stiftet, men var en yderst samvittighedsfuld embedsmand som energisk skaffede orden til vej i den forsømte stiftsadministration og ikke mindst i bispearkivet. marts 1863 i Viborg, hvor han også ligger begravet. november 1822 blev han residerende kapellan ved Trinitatis, og den 13. Rothe var en lærd mand, han havde studeret i Tyskland, var Daubs discipel og spekulativ teolog. Han var medlem af den komite´, som 1885 udgav ”Forslag til Salmebog for Kirke og Hjem”; fra 1897 var han lærer i kateketisk ved pastoralseminariet, fra 1895 overdirektør for de Massmann´ske søndagsskoler. Han skrev ikke meget, men brugte i stedet kræfterne på mennesker i sognet. maj 1882 blevet gift med Gudrun Eline Margrethe Møller, og de blev de sidste præstepar, der beboede den gamle præstegård i St. Peter Nielsen Petersen var en meget lærd teolog, og var ikke mindst kyndig på Det nye testamente, bl.a. Til sin død var han en meget påskønnet lærer på Niels Daels menighedsskole i Liselund. Petersen i Trinitatis Menighedsplejers Festskrift i anledning af 25-års jubilæet, at meget af menighedsplejens arbejde udførtes af forskellige medhjælpere, men at det var sognepræsten, der stod for uddeling af penge til de fattige, og på skift med de andre præster for afholdelsen af ”Sognefolkemøder” i vinterhalvåret. 1936-1956 Pedersen, Christian Peder Christian Peder Pedersen blev født den 20. Forældrene var gårdejer Jens Christian Pedersen og Maren Christensen. Da forældrene døde tidligt, fik han råd til at læse. Ved kirkens 300 års jubilæum i 1856, det år hvor han gik af, fik han dannebrogsorden. Hele denne baggrund gav ham forståelse for pietismen, men også indsigt til at undgå snæverhed og puritanisme.I 1671 blev han rektor i Vordingborg ved latinskolen og magister samme år. Sognepræsten havde bopæl på Regensen, og de With skulle efter sigende lægge beslag på over 1/3 af Regensen. marts 1715 og blev begravet i en muret grav i kirkeskibets gulv. 1715-1726 Rodriques, Frederik Christian Carlsen Frederik Christian Carlsen Rodriques blev født i København i 1668.1673 blev han sognepræst ved Sverdborg Meenighed i Hammer Herred, Sjælland, og siden Vice-Provst samme sted. Her blev også hans datter, bispinde Helene Cathrine Thura, nedsat 1760. september 1759, var hendes berømte søn, arkitekten Laurids de Thura, blevet bisat her som den tredje kongelige bygmester i Trinitatis kirke. december 1703 blev han udnævnt til Vice-pastor med succession i Trinitatis, men kom dog aldrig til at succecedere som sognepræst fordi han den 23 marts 1715 blev kaldet af Kong Frederik den Fjerde til at være kongelig Konfessionarius og første Hof.prædikant. marts 1707 blev han gift med Elisabeth Mule de With, datter af sognepræst With i Trinitatis. Faderen, Carlos Rodriques, var født i Madrid og var professor i fransk, spansk og italiensk, samt auktionsdirektør. Han blev student i København i 1688, og kandidat i 1690. Året efter holdt han bryllup med den 16årige Ida Sophie Hofman, der døde i 1722.Under Københavns belejring, da den vilde kongesøn Ulr. Gyldenløve lå på sit yderste, var det imidlertid Jens Justesen, der blev hans sande sjælesørger og trøster. Han ligger begravet i en muret grav i kirkens gulv. 1684- 1715 With, Albert Foghsen Albert Fochsen de With blev født den 29. Faderen var Foch Albertsen de With, købmand og rådmand i Horsens.